Reklamační řád

Reklamační řád

Článek 1: Úvodní ustanovení

1.1 Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při řešení reklamací zboží zakoupeného od společnosti Gabriel Gazdík – Svačinovo.

1.2 Pro účely tohoto reklamačního řádu se rozumí:

Článek 2: Reklamace zboží

2.1 Kupující má právo reklamovat zboží, pokud má zboží vady, které byly přítomny v době převzetí zboží kupujícím.

2.2 Reklamace se řeší v souladu s platnými právními předpisy a obchodními podmínkami společnosti Gabriel Gazdík – Svačinovo.

2.3 Kupující je povinen prokázat vadu zboží a toto prokázání musí být přiměřené povaze vady.

2.4 Reklamaci je nutné oznámit společnosti Gabriel Gazdík – Svačinovo v co nejkratším možném termínu od zjištění vady zboží.

2.5 Kupující je povinen dodat reklamované zboží společnosti Gabriel Gazdík – Svačinovo na náklady společnosti.

2.6 Po převzetí reklamovaného zboží společnost Gabriel Gazdík – Svačinovo zhodnotí reklamaci a kupující bude informován o výsledku řešení reklamace.

2.7 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na nápravu, výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Článek 3: Závěrečná ustanovení

3.1 Tento reklamační řád je platný od data zveřejnění na internetových stránkách společnosti Gabriel Gazdík – Svačinovo.

3.2 Společnost Gabriel Gazdík – Svačinovo si vyhrazuje právo tento reklamační řád kdykoliv změnit. Nová verze reklamačního řádu bude zveřejněna na internetových stránkách společnosti Gabriel Gazdík – Svačinovo.

3.3 V případě, že se kupující a společnost Gabriel Gazdík – Svačinovo nedohodnou na řešení reklamace, má kupující právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Česká obchodní inspekce.

3.4 Tento reklamační řád se řídí právním řádem České republiky.

Vytvořeno dne: 9.3.2023 Platné od: 9.3.2023